THAI FOREST ECOLOGICAL RESEARCH JOURNAL

JOURNAL

  • ALL
  • 2564 VOLUME1
  • 2563 VOLUME1
  • 2563 VOLUME2
  • 2562 VOLUME1
  • 2562 VOLUME2
  • 2561 VOLUME1
  • 2561 VOLUME2
  • 2560 VOLUME1
การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร..ผู้แต่ง:ดอกรัก มารอด ประทีป ด้วงแค จักรพงษ์ ทองสวี วงศธร พุ่มพวง
สถิต ถิ่นกำแพง และสุธีระ เหิมฮึก
อิทธิพลของช่องว่างระหว่างเรือนยอดและแม่ไม้ต่อการกำหนดลักษณะของชนิดไม้เด่น ในสังคมพืชป่าพรุน้ำจืดบ้านเซปะหละ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก..ผู้แต่ง:แหลมไทย อาษานอก จตุพร โกฏค้างพลู สุพรรษา รอดคงไร ดาริณี จันด้วง พิพัฒ เกตุดี และ มงคล คำสุข
ประสิทธิภาพของผลประโยชน์ร่วมในการจัดการสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน:กรณีศึกษาสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าวังชิ้น..ผู้แต่ง:ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย บุญวัจน์ ทุ่งสี่ ปิยะ ฤทธิยา ไชยยศ โสถิตาภัย และสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีหวายนั่ง บริเวณบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..ผู้แต่ง:นฤเบศน์ ดวงศรี วิชญ์ภาส สังพาลี เนตรนภา อินสลุด จุฑามาศ อาจนาเสียว สุธีระ เหิมฮึก และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ..ผู้แต่ง:ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา สุระ พัฒนเกียรติ และธรรมรัตน์ พุทธไทย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง..ผู้แต่ง:ธิดารัตน์ คำล้อม วริทธิ์นันท์ แก้วอนันต์ อุทัยวรรณ ผิวพรรณ และนววิทย์ พงศ์อนันต์
ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีผักหวานป่า บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่..ผู้แต่ง:วีรวัฒน์ มาตรทอง วิชญ์ภาส สังพาลี เนตรนภา อินสลุด จุฑามาศ อาจนาเสียว สุธีระ เหิมฮึก และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติในวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี..ผู้แต่ง:จิราพัชร จำปาสิงห์ ธรรมรัตน์ พุทธไทย และสุระ พัฒนเกียรติ
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา..ผู้แต่ง:ดอกรัก มารอด สถิตย์ ถิ่นกำแพง จักรพงษ์ ทองสวี วงศธร พุ่มพวง ถาวร ก่อเกิด สุธีระ เหิมฮึก และอัครพงษ์ นาคถนอม
การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้สังคมพืชป่าชายหาด บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่..ผู้แต่ง:วรพจน์ ล้อมลิ้ม แสงสุรี ซองทอง ศรายุทธ ปาโส พัฒธพงศ์ การดี สถิตย์ ถิ่นกำแพง และจักรพงษ์ ทองสวี
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบาย ในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเจ้าพระยา..ผู้แต่ง:ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย มณฑล นอแสงศรี ณภัค กรรณสูต สุวิทย์ นะวะคำ และ ชิดชัย แก้วบริสุทธิ์
การประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพื่อประเมินการคายระเหยน้ำรายฤดูกาล ในป่าเต็งรังภาคเหนือ ประเทศไทย..ผู้แต่ง:เพ็ญฤดี คำสอน รุ่งนภา แก้วทองราช พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และ มนตรี แสนวังสี
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และนิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวัดแพร่..ผู้แต่ง:สุจิตรา โกศล สุนารี วังลึก ธนภักษ์ อินยอด ธนภัทร เติมอารมณ์ วรรณา มังกิตะ และ ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่..ผู้แต่ง:แหลมไทย อาษานอก ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง ฑีฆา โยธาภักดี ภัทรวิชญ์ ดาวเรือง ประสิทธิ์ วงษ์พรม ทัศนัย จีนทอง วียะวัฒน์ ใจตรง และวัชระ สงวนสมบัติ
การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแพร่..ผู้แต่ง:อิสรีย์ ฮาวปินใจ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ และธิติ วานิชดิลกรัตน์
ความหลากชนิดของพืชดอกในพื้นที่ทุ่งรังสิต ..ผู้แต่ง:ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
โครงสร้างของสังคมพืชตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ประเทศไทย..ผู้แต่ง:ปณิดา กาจีนะ สถิตย์ ถิ่นกำแพง อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ และสราวุธ สังข์แก้ว
การกระจายของพรรณพืชและซากพืช ในพื้นที่ป่าเต็งรังพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ..ผู้แต่ง:จิราพร ปักเขตานัง, รัชนาวรรณ จอมป้อ, อรรถกฤษณ์ เชื้อกรด, สุณิสา ต้มกลั่น และต่อลาภ คำโย*
พฤกษเคมีเชิงนิเวศของพืชสมุนไพรพังแหร วงศ์กัญชา ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ประเทศไทย..ผู้แต่ง:อัปสรสวรรค์ ใจบุญ, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ภรภัทร สำอางค์, มานพ ผู้พัฒน์, กุสุมา ภูมิคอนสาร, วิชัย สันติมาลีวรกุล6 และทิวธวัฒ นาพิรุณ
ความหลากชนิดเฟินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี..ผู้แต่ง:เบญจวรรณ ชิวปรีชา, สุพัตรา เจริญเวชธรรม, เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และชัยมงคล คงภักดี
โครงสร้างสังคมพืชและปัจจัยดินในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูอายุ 40 ปี บริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน ..ผู้แต่ง:อนุสรณ์ สะสันติ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี อนุพงษ์ กาพจันทร์ และ แหลมไทย อาษานอก
อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อการกระจายของชนิดไม้ป่าเต็งรัง ป่าสงวนป่าสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่..ผู้แต่ง:สุธีระ เหิมฮึก วิชญ์ภาส สังพาลี พีรพันธ์ ทองเปลว และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าเต็งรังแคระป้องกันไฟ 40 ปี ในพื้นที่วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่..ผู้แต่ง:ปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี เพชรัตน์ จันทร์แก้ว และ แหลมไทย อาษานอก
โครงสร้างและพลวัตป่าชายเลน ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)..ผู้แต่ง:ประนอม ชุมเรียง นันทิกานต์ ปะดุกา และ ณัฐกาญดา ด้วงอ่อน