THAI FOREST ECOLOGICAL RESEARCH JOURNAL

JOURNAL

  • 2564 VOLUME1
  • 2564 VOLUME2
  • 2563 VOLUME1
  • 2563 VOLUME2
  • 2562 VOLUME1
  • 2562 VOLUME2
  • 2561 VOLUME1
  • 2561 VOLUME2
  • 2560 VOLUME1
  • แสดงทั้งหมด
การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
...ดอกรัก มารอด ประทีป ด้วงแค จักรพงษ์ ทองสวี วงศธร พุ่มพวง
สถิต ถิ่นกำแพง และสุธีระ เหิมฮึก
ประสิทธิภาพของผลประโยชน์ร่วมในการจัดการสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน:กรณีศึกษาสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าวังชิ้น
...ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย บุญวัจน์ ทุ่งสี่ ปิยะ ฤทธิยา ไชยยศ โสถิตาภัย และสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีหวายนั่ง บริเวณบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
...นฤเบศน์ ดวงศรี วิชญ์ภาส สังพาลี เนตรนภา อินสลุด จุฑามาศ อาจนาเสียว สุธีระ เหิมฮึก และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ
...ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา สุระ พัฒนเกียรติ และธรรมรัตน์ พุทธไทย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง
...ธิดารัตน์ คำล้อม วริทธิ์นันท์ แก้วอนันต์ อุทัยวรรณ ผิวพรรณ และนววิทย์ พงศ์อนันต์
ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีผักหวานป่า บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
...วีรวัฒน์ มาตรทอง วิชญ์ภาส สังพาลี เนตรนภา อินสลุด จุฑามาศ อาจนาเสียว สุธีระ เหิมฮึก และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติในวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี
...จิราพัชร จำปาสิงห์ ธรรมรัตน์ พุทธไทย และสุระ พัฒนเกียรติ
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
...ดอกรัก มารอด สถิตย์ ถิ่นกำแพง จักรพงษ์ ทองสวี วงศธร พุ่มพวง ถาวร ก่อเกิด สุธีระ เหิมฮึก และอัครพงษ์ นาคถนอม
การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้สังคมพืชป่าชายหาด บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
...วรพจน์ ล้อมลิ้ม แสงสุรี ซองทอง ศรายุทธ ปาโส พัฒธพงศ์ การดี สถิตย์ ถิ่นกำแพง และจักรพงษ์ ทองสวี
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบาย ในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเจ้าพระยา
...ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย มณฑล นอแสงศรี ณภัค กรรณสูต สุวิทย์ นะวะคำ และ ชิดชัย แก้วบริสุทธิ์
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และนิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวัดแพร่
...สุจิตรา โกศล สุนารี วังลึก ธนภักษ์ อินยอด ธนภัทร เติมอารมณ์ วรรณา มังกิตะ และ ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
...แหลมไทย อาษานอก ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง ฑีฆา โยธาภักดี ภัทรวิชญ์ ดาวเรือง ประสิทธิ์ วงษ์พรม ทัศนัย จีนทอง วียะวัฒน์ ใจตรง และวัชระ สงวนสมบัติ
การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแพร่
...อิสรีย์ ฮาวปินใจ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ และธิติ วานิชดิลกรัตน์
ความหลากชนิดของพืชดอกในพื้นที่ทุ่งรังสิต
...ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
โครงสร้างของสังคมพืชตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ประเทศไทย
...ปณิดา กาจีนะ สถิตย์ ถิ่นกำแพง อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ และสราวุธ สังข์แก้ว
การกระจายของพรรณพืชและซากพืช ในพื้นที่ป่าเต็งรังพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...จิราพร ปักเขตานัง, รัชนาวรรณ จอมป้อ, อรรถกฤษณ์ เชื้อกรด, สุณิสา ต้มกลั่น และต่อลาภ คำโย*
พฤกษเคมีเชิงนิเวศของพืชสมุนไพรพังแหร วงศ์กัญชา ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ประเทศไทย
...อัปสรสวรรค์ ใจบุญ, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ภรภัทร สำอางค์, มานพ ผู้พัฒน์, กุสุมา ภูมิคอนสาร, วิชัย สันติมาลีวรกุล6 และทิวธวัฒ นาพิรุณ
ความหลากชนิดเฟินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
...เบญจวรรณ ชิวปรีชา, สุพัตรา เจริญเวชธรรม, เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และชัยมงคล คงภักดี
โครงสร้างสังคมพืชและปัจจัยดินในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูอายุ 40 ปี บริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน
...อนุสรณ์ สะสันติ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี อนุพงษ์ กาพจันทร์ และ แหลมไทย อาษานอก
อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อการกระจายของชนิดไม้ป่าเต็งรัง ป่าสงวนป่าสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
...สุธีระ เหิมฮึก วิชญ์ภาส สังพาลี พีรพันธ์ ทองเปลว และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าเต็งรังแคระป้องกันไฟ 40 ปี ในพื้นที่วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่
...ปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี เพชรัตน์ จันทร์แก้ว และ แหลมไทย อาษานอก
โครงสร้างและพลวัตป่าชายเลน ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
...ประนอม ชุมเรียง นันทิกานต์ ปะดุกา และ ณัฐกาญดา ด้วงอ่อน
ชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าที่เสียชีวิตจากการถูกรถชนบนถนนสายหลัก ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
...ณัฐพัฒน์ รัตนวนาวงศ์ นริศ ภูมิภาคพันธ์ อดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต และ อุทิศ กุฏอินทร์
ชีพลักษณ์ และนิเวศวิทยาของกำปอง (Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.) บริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่ลาย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
...สุนิตย์ษา สุทธิรักษ์ สุธีระ เหิมฮึก ขนิษฐา เสถียรพีระกุล และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
การตั้งตัวของพรรณไม้พื้นถิ่นในป่าฟื้นฟู บริเวณวนอุทยานภูพระ จังหวัดกาฬสินธุ์
...ศุภกัญญา พลหล้า สราวุธ สังข์แก้ว และสถิตย์ ถิ่นกำแพง