บทความล่าสุด

การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้สังคมพืชป่าชายหาด บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
วรพจน์ ล้อมลิ้ม แสงสุรี ซองทอง ศรายุทธ ปาโส พัฒธพงศ์ การดี สถิตย์ ถิ่นกำแพง และจักรพงษ์ ทองสวี

การเปรียบเทียบสังคมพืชและลักษณะเชิงหน้าที่ของพืชบางประการ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติและป่าทดแทนบริเวณป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ปณิดา กาจีนะ

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าฟื้นฟู ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่าไม้) จังหวัดอ่างทอง
อัครพงษ์ นาคถนอม และ สถิตย์ ถิ่นกำแพง

ปริมาณและการใช้ประโยชน์ของไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ต่อลาภ คำโย ณัฐนันท์ น้อยมุ้ง และ สุทธิดา สุวรรณวร

การสืบต่อพันธุ์ป่าริมน้ำภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ดอกรัก มารอด สถิตย์ ถิ่นกำแพง สุธีระ เหิมฮึก แหลมไทย อาษานอก รุ่งรวี ทวีสุข และณภัค กรรณสูต

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบาย ในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเจ้าพระยา
ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย มณฑล นอแสงศรี ณภัค กรรณสูต สุวิทย์ นะวะคำ และ ชิดชัย แก้วบริสุทธิ์
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความ

  • ปี2561ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่2
  • ปี2560ฉบับที่1

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.